Byråpartner for Yara Norge i over 20 år

Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning. Publikk har vært byråpartner for Yara Norge i over 20 år, og bistått selskapet i en rekke prosesser og markedsaktiviteter. Vi produserer blant annet magasinet Gjødselaktuelt, som har over 30 000 abonnenter, og bistår innen rådgivning, konseptutvikling og produksjon.

YARA har i alle år vært en viktig kunnskapsformidler inn i den norske landbruksnæringen. Blant annet med dyp og bred rådgiverkompetanse, seminarer og informasjon via nyhetsbrev og kundemagasinet Gjødselaktuelt. I forbindelse med omprofileringer i konsernet har vi redesignet magasinet flere ganger og nummer for nummer utviklet konsepter og gjort forbedringer.

PUBLIKK har vært byråpartner for Yara siden 2000 og har i disse årene jobbet helhetlig med merkevarebygging av selskapet. Vi har levert alt fra løpende rådgivning innen strategi, kommunikasjon og design, samt produksjon av en rekke ulike markedsaktiviteter. Vi har også jobbet med utviklingen av merkenavnet Air1, der vi utviklet logo, grafisk profil og bidro sentralt i den internasjonale lanseringen av produktet. Publikk har også ved flere anledninger bidratt som fasilitator av kreative prosesser, interne workshops og RankBoard, som er Publikks egenutviklede merkevareverktøy.

I 2008 fikk Publikk i oppgave å utvikle nytt magasindesign for Gjødselaktuelt og har siden det hatt ansvar for grafisk produksjon av magasinet. I forbindelse med Yaras nye konsernprofil fikk Publikk i slutten av 2015 igjen oppdraget med å utvikle nytt design for magasinet og et videre ansvar for grafisk produksjon. Gjødselaktuelt er et betydelig bransjemagasin og en viktig kommunikasjonskanal til sine 30 000 faste abonnenter i landsbruksnæringen.

YARA INTERNATIONAL ASA

Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar
til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning. Yaras produkter bidrar også til å rense luften og eliminere giftig avfall. Selskapet har over 7 300 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land.

PROSESS

RankBoard™ og fasilitering av ulike strategiske og kreative prosesser, samt løpende rådgivning.

STRATEGI

Strategi og rådgivning inne kommunikasjon og merkevarebygging.

KONSEPT

Konsept- og idéutvikling, strategisk forankret kommunikasjon og design.

KONSEPT

Magasinproduksjon, digitale kampanjer mm.

Publikk har ansvar for design og grafisk produksjon av Gjødselaktuelt som er Yaras eget bransjemagasin. Vi har i løpet av årene bistått kunden med løpende utvikling og redesign, innholdsprofil og kreativt konsept.

MindApp: Publikk bisto Yara i en todagers kreativ prosess der målet var å avdekke idéer og bruksområder for mobile applikasjoner i selskapet. Prosessen resulterte blant annet i markedets første «gjødselapp».

App-utviklingen startet med en kreativ prosess

MindApp
Yara ønsket som første gjødselsprodusent i verden å tilby en mobil applikasjon tilpasset norsk landbruk. For å utforske mulighetene og definere rammene for oppgaven fasiliterte vi en workshop som vi kalte MindApp™. Nøkkelpersoner fra Yara og fagpersoner fra landbruksnæringen hadde to fruktbare dager sammen da vi kom fram til mange gode potensielle apper. Vårt felles mål var å avdekke de områdene der Yaras ressurser og talenter møtte markedets behov.

Publikk har jobbet tett med Yara siden 2000 og har i løpet av de årene vært involvert i en rekke oppgaver både nasjonalt og internasjonalt. Oppgaven med utvikling av app var vår første og gav oss som byrå en viktig erfaring å bygge videre på. Den strategiske og kreative fasen er særdeles viktig, der avdekkes eventuelt markedspotensiale og bruksnytte, noe som er helt avgjørende for en mobilapplikasjon. I dette oppdraget jobbet Publikk i samarbeid med Screenpartner.

«Publikk har vært en god og langsiktig strategisk partner for oss innenfor flere ulike fagfelt.»

Knowledge grows
– Publikk har vært en god og langsiktig strategisk partner for oss innenfor flere ulike fagfelt, sier Anders Rognlien som er agronom og rådgiver i Yara. – Blant annet i forbindelse med utvikling av nytt konsept for Gjødselaktuelt og en rekke ulike kreative kampanjer gjennom årene. Rådgivning innen merkevarebygging og fasilitering av interne prosesser har også vært viktige milepæler i vårt samarbeid. Prosessene har gjort det naturlig for oss å sammen finne fram til sentrale konsept, sammen, og ikke minst etablere intern forankring og felles forståelse.

Gjødsel-app
– Publikk og deres samarbeidspartner Screenparter har hjulpet oss med utviklingen av vår første app – Gjødsel. Dette ble et godt verktøy for våre kunder og ikke minst ble den lagt merke til internt, der mobile applikasjoner ble satt på dagsorden for alvor. Vi opplevde at deres workshop, Mindapp™, som vi gjennomførte i forkant av utviklingen var et viktig verktøy mtp. å avdekke bedriftens forretningsmessige og strategiske potensiale for bruk av apps.

Anders Rognlien, Rådgiver i Yara